Politikker


Alkoholpolitik

For at købe og indtage alkohol i alle former på festivalpladsen skal man være fyldt 18 år. Dette fremgår desuden også af festivalens ordensreglement.

Alle barer på festivalpladsen drives af festivalen selv og der udbydes i alle barer både alkoholiske og ikke-alkoholiske drikke.

Arrangøren minder publikum om at drikke masser af vand og hjælpe den gode stemning på vej ved at drikke med omhu, passe på hinanden og være opmærksomme på vejret, da sol og varme kan få alkoholen til at slå ekstra hårdt. Det er muligt at købe vandflasker i alle barer.

Det er ikke tilladt for festivalens medhjælpere og frivillige at indtage eller være påvirket af alkohol under vagt. Dette bliver alle medhjælpere og frivillige informeret om af deres nærmeste ledere.


Omsorgs- og sikkerhedspolitik
Arrangøren arbejder målrettet på at skabe en festival, hvor publikum, gæster, leverandører, kunstnere, deres crew samt medhjælpere og frivillige har de optimale muligheder for en tryg og sikker arrangementsdag.

Arrangøren udarbejder løbende risikovurderinger af udvalgte aktiviteter. På baggrund af risikovurderingerne implementeres en række forebyggende sikkerhedsforanstaltninger. Arrangøren etablerer herudover det nødvendige beredskab til at visitere og behandle de personer, som alligevel måtte få behov for hjælp.

I tilfælde af uheld tilstræber arrangøren, at alle involverede har adgang til et højt serviceniveau og professionel hjælp, når det gælder håndtering af sygdom og tilskadekomst.


Det er arrangørens mål at have et optimalt og fortløbende samarbejde med myndighederne, således at beredskabets omfang og opbygning løbende er afstemt med myndighedernes krav og gæsternes forventninger. Myndighedernes godkendelse af arrangørens sikkerhedsplan er en forudsætning for afviklingen af festivalen.


Børn- og ungepolitik
Festivalen henvender sig primært til det voksne publikum, men børn og unge er naturligvis velkomne. Det er forældrenes ansvar at vurdere om børnene eller de unge mennesker kan overkomme at deltage i en festival med høj musik, mange mennesker og alkohol. Fra arrangørens side anbefales det, at børn og unge ikke opholder sig på festivalpladsen efter kl. 20. På baggrund af bl.a. denne anbefaling sælges der ikke børne/ungebilletter.


Privatlivspolitik
Dataansvarlig
Vi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Fyrfest Entertainment
Fabrikvej 17, 1.
CVR 40 03 75 51

Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@fyrfest.dk.

Behandlingsaktiviteter
Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores [cookiepolitik].

Kommunikation med potentielle kunder
Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via info@fyrfest.dk.
Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.
Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.
Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.
Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.
Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder
Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.
Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.
Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Bogføring
Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.
Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.
Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Jobansøgninger
Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed.
Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Databehandlere
Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.
Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.
  • Billetsalg.dk sælger/laver vi alle vores billetter, drikkekort, busbilletter og køretilladelser igennem. Det er også igennem dem, at vi udsender praktiske informationer og nyhedsbreve.
Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.
Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.
Videregivelse af personoplysninger Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser
Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.
TredjelandeoverførslerVi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.
I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed
Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker.
En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR.

De registreredes rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke
Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.
 
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.